Llotja PAE
Mercat virtual a l'engròs de productes i serveis per al sector agroalimentari ecològic
    
 

Presentació

 

llotjape.cat és un mercat virtual a l'engròs de compra - venda de productes i d'oferta de serveis relacionats amb l’agricultura ecològica: productes frescos, elaborats, llavors, maquinària, insums, banc de terres, escorxadors i sales de desfer, assessoria, etc.

És una eina oberta i a disposició dels professionals del sector (productors, elaboradors, distribuïdors, càterings,  restauradors, etc.) que de manera àgil i efectiva vulguin contactar amb potencials compradors o venedors de productes i serveis relacionats amb la producció agroalimentària ecològica.

llotjape.catinclou dos apartats centrals: ofertes i demandes. A continuació detallem les especificitats de cada cas:

OFERTES TEMPORALS: Inclou les ofertes a l’engròs de productes agroalimentaris ecològics que tenen una vigència puntual en el temps, ja sigui perquè és tracta d’un producte de temporada i/o l’oferta és específica per a un temps determinat.

Les “ofertes temporals” poden tenir una presència a llotjape.cat de fins a 2 mesos de durada, prorrogable per un altre mes, sempre i quan l’ofertant així ho sol·liciti. Tant els ‘usuaris bàsics’ com els ‘usuaris professionals’ (veure distinció dins la secció “A qui va adreçat”) tenen accés a penjar aquest tipus d’ofertes.

OFERTES PERMANENTS: Inclou les ofertes a l’engròs de productes agroalimentaris ecològics que no tenen una temporada concreta, sinó que per l’especificitat del producte, aquest s’ofereix al mercat de manera permanent: per exemple, la venda d’ous, iogurts, embotits, etc. que l’ofertant ven de forma regular al llarg de tot l’any.

Les “ofertes permanents” poden tenir una presència a la llotjape.cat de fins a 6 mesos de durada, prorrogables, sempre i quan l’ofertant sol·liciti la seva renovació. Només els ‘usuaris professionals’ tenen accés a penjar aquest tipus d’ofertes permanents.

DEMANDES: Aquesta secció inclou totes les demandes a l’engròs de productes agroalimentaris ecològics.

Les “demandes” poden tenir una presència a llotjape.cat fins a 2 mesos de durada, prorrogable a demanda de l’ofertant. Tant els ‘usuaris bàsics’ com els ‘usuaris professionals’ tenen accés a penjar demandes.

SERVEIS: Aquest apartat inclou les ofertes (que apareixen amb el distintiu ‘OF’) i demandes (que apareixen amb el distintiu ‘DA’) d’activitats de suport al sector agroalimentari ecològic, com puguin ser el servei de poda d’arbres, fabricació de pinsos, sala de desfer, assessoria, etc. Tots aquests serveis han d’estar degudament adaptats al sector agroalimentari ecològic, disposant de la certificació d’operadors ecològics quan el servei que s’ofereix ho requereixi.

L’opció de penjar ofertes de serveis està restringit només als usuaris professionals.

llotjapae.cat és una iniciativa de l'Associació Empresarial per a l’Agricultura Ecològica (ae2), impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, dins de les actuacions del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014.

Per a més informació: info@llotjapae.cat

© 2012 - 2021 AE2 - info@llotjapae.cat